Images

LỜI CHÚC

Lời chúc còn gọi là chúc từ, là lời lẽ hoặc bài văn biểu thị sự chút mừng đối với người hoặc sự vật.

 
Lời chúc
 
Lời chúc có điểm tương đồng của nó, có thể dùng thay nhau trong một số trường hợp nhưng hàm ý của nó không giống nhau.


Lời chúc nói chung là ý nghĩa biểu thị cầu chúc và hy vọng khi sự việc chưa có kết quả.
Lời mừng nói chung là ý nghĩa biểu thị chúc mừng khi sự việc đã có kết quả.


Hàm ý của lời chúc ngày nay hoàn toàn khác với hàm ý biểu thị chúc mừng ngày xưa, nhưng là một loại nghi lễ, nên chúng lại có mối liên quan nhất định.


Ngày xưa do sức sản xuất, để cầu mong sinh tồn ấm no, trừ khử tai họa, mọi  người đều phải cầu mong thần linh chi phối vận mệnh mà họ tưởng tượng giúp đỡ họ, điều mà họ cho là “muốn trời đất yên ổn phải vái khắp lượt quần thần.”


Có hình thức lễ nghi nhất định khi cúng tế. Người chủ trì lễ này tức là “chúc” của thời xưa với lời lẽ hoặc bài văn cầu khấn thần linh.


Trước thời đại nhà Thương, nội dung mọi người cầu chúc là cầu xin may mắn, hạnh phúc. Đến triều đaị nhà Thương, đối tượng của “chúc” được mở rộng ngoại trừ thần linh đại đế, còn có tổ tiên của mình tức “trang nghiêm tôn kính hướng về tông miếu”.

Từ ngày xưa cho tới ngày nay, phạm vi ứng dụng của lời chúc cũng rất rộng rãi. 

Trích: Đạo làm người.

0 nhận xét: