Images

LỤC SOÁT ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ NGƯỜI KHÁC LÀ ĐIỀU CẤM KỴ


Gia đình là một đơn vị xã hội, là chỉnh thể hợp thành trên cơ sở một nhóm người. Sự sắp đặt các loại đồ vật trong gia đình luôn là trật tự tổng hợp được hợp thành từ trong mỗi thành viên trong gia đình, bao gồm thói quen và quy luật thuận tiên cho sinh hoạt, học tập và công tác của mỗi thành viên, bao gồm bí mật về kinh tế cũng như bí mật về sinh hoạt tình cảm của mỗi thành viên trong gia đình, thể hiện nhân cách của mỗi thành viên trong gia đình và là sự thể hiện nhân cách của một gia đình.


 
Lục soát đồ đạc trong gia đình người khác sẽ làm đảo lộn quy luật sinh hoạt của gia đình họ.


Theo thói quen tâm lý của con người, “lục soát” luôn được coi là vấn đề “đạo đức”.
Vậy, xét cho cùng lễ tiết là gì?


Lễ tiết chủ yếu phản ánh trên các mặt ngôn ngữ và hành động của mỗi con người.


Lễ tiết còn biểu hiện ở sự khiêm tốn và cung kính.


Lục soát đồ đạc trong gia đình người khác là làm đảo lộn quy luật và nếp quen sinh hoạt của gia đình họ. Đây chính là hành vi thiếu tự trọng và kém hiểu biết “lễ tiết”.

Trích: Đạo làm người.

0 nhận xét: